Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SmartDecoShop


Sprzedawcą, właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych jest: RedFresh sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym (ul. Rokietnicka 70, 62-080 Tarnowo Podgórne).


Dane Rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 714808, REGON 369296701, NIP: 7792479771, VAT UE: PL 7792479771, Kapitał zakładowy 10000 PLN.
I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Smartdecoshop to sklep internetowy oferujący obrazy, druki, plakaty na tkaninie, fotografie na tkaninie, tapety i ramy.
 2. Klient to osoba dokonująca zakupu w sklepie, zarówno jako konsument, jak i przedsiębiorca (w szczególności „na firmę”).
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Smartdecoshop, działającego pod adresem: www.smartdecoshop.com, a także zakres odpowiedzialności Sklepu.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego Smartdecoshop użytkownik (Klient) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Smartdecoshop a klientami podlegają Regulaminowi i ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Smartdecoshop oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.


II. Rejestracja i Zawarcie umowy

 1. Klient rejestruje się w systemie bezpłatnie w momencie zakupu towaru.
 2. Sklep ma wyłączny dostęp do systemu. Klient ma dostęp do swojego konta.
 3. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej. Wraz z zakupem należy podać adres e-mail (która jest nazwą użytkownika) oraz hasło. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani innych praw autorskich lub własności intelektualnej a także nie może naruszać norm społecznych i dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do sklepu (w tym hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Sposób postępowania z danymi Klienta określone są Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: smartdecoshop.com .
 5. Przedstawione przez Sklep w Internecie lub innych mediach towary oraz wszelkie inne produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna, które można składać poprzez stronę smartdecoshop.com przygotowane przez Smartdecoshop formularz zamówień online.
 6. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony towar musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego indywidualnych dyspozycji, decyzji i życzeń. Klient zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą.
 7. Klient zobowiązany jest zapoznać się ze Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów cyfrowych do druku, dostępną na stronie każdego produktu
 8. Ceny w zależności od kraju klienta podane są jako netto albo brutto i bez kosztów wysyłki.
 9. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia odbywa się na stronie finalizacji zakupu. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli materiały od klienta zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego oraz nie będą naruszać praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) oraz prawa do wizerunku osób. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.


III. Płatności – warunki i zasady

 1. Smartdecoshop przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta lub w systemie bezpiecznej płatności za pośrednictwem DotPay. Możliwa jest również płatność kartą kredytową.
 3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.


IV. Dostawy – warunki i zasady

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany w metryczce czas realizacji zamówienia. Biegnie on od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. W przypadku, gdy dostarczenie produktu nie będzie możliwe Klient zostanie natychmiast powiadomiony o tym fakcie.
 3. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w koszyku po wskazaniu adresu dostawy lub w kasie w etapie wyboru formy dostawy jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 4. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sklepu, za zgodą klienta udzielony zostanie dodatkowy terminu realizacji zamówienia wynoszący maksymalnie 2 tygodnie.


V. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. Szczegółowe wytyczne jak postępować w takiej sytuacji zawarte są w dokumencie Reklamacje przesyłek - wytyczne dla klientów, dostępnym na stronie www.smartdecoshop.com/reklamacje.
 2. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.


VI. Odpowiedzialność

 1. Smartdecoshop nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu, szybkość działania systemu, dostępu do sieci Internet a także błędów technicznych i elektronicznych powstałych w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.


VII. Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Smartdecoshop jest dedykowanym Sklepem produkcji na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta(czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
 • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta
 • dotyczących produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej


VIII. Reklamacja i zwroty

 1. Smartdecoshop za zakupiony towar udziela 24-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 2. Procedura reklamacji zawarta jest w Regulaminie Składania Reklamacji, dostępnego na stronie www.smartdecoshop.com/reklamacje.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego użytkowania bądź montażu.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.
 6. Jeżeli Smartdecoshop dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.


IX. Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Smartdecoshop zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem możliwości dochodzenia odszkodowania ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Smartdecoshop, których nie można było przewidzieć.
 2. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.


X. Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Smartdecoshop.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


XI. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej „RODO” – szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.smartdecoshop.com/polityka-prywatnosci/.
 3. Smartdecoshop dokłada wszelkich starań, by wykluczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych danych przez osoby trzecie lub inne osoby nieupoważnione.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom, poza podmiotami które biorą udział przy wykonaniu umowy, dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych.


XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Smartdecoshop zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.